Adatkezelési tájékoztató

GDPR

Lila Kozmetika/Baranyai Katalin e.v. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Adatkezelési engedély szám: NAIH-73125/2014.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató célja, hogy a kozmetikába bejelentkezők személyes adataikat megadó vendégeim már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelem. Az itt leírtakat magamra nézve kötelezőnek tartom.

Amennyiben az itt leírtakat megváltoztatom minden esetben előzetes tájékoztatót küldök. A cég tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR")

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (" tv.").

A cég adatai, elérhetőségei a következők:

Név: Lila Kozmetika - Baranyai Katalin

Székhely: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43.

Nyilvántartási szám: 35096738

Adószám: 66451204-1-42

Telefonszám: +36 308331927

E-mail: lilakozmetika.hu@gmail.com

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS ADATKEZELÉSE

A cég lehetőséget biztosít online foglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson időpontot a kívánt szolgáltatásra.

A személyes adatok kezelője: Baranyai Katalin

Az adatkezelés célja: időpontfoglalás a nap bármely szakában

Az adatkezelés jogalapja: az időpontot foglaló személy előzetes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az időpontfoglalást követően 1 év

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a cég kezeli)

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

 • kérelmezheti azok helyesbítését,

 • kérelmezheti azok törlését,

 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy a cég az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Lila Kozmetika hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.

A személyes adatok kezelője: Baranyai Katalin

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A jogos érdek megjelölése: a vendégekkel való kapcsolattartás

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.

Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs harmadik személy

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a cég kezeli)

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

 • kérelmezheti azok helyesbítését,

 • kérelmezheti azok törlését,

 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

 • A hírlevélről bármikor leiratkozhat a lilakozmetika.hu@gmail.com címre küldött levelével. Ebben az esetben e-mail címét haladéktalanul törlöm az adatbázisból.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-73125/2014.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót

Budapest, 2020.08.28.